I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

I letos budeme na veletrhu Ampér

Více informací
I letos budeme na veletrhu Ampér

Stanovy spolku

Úplné znění stanov spolku KNX národní skupina České republiky, z. s.

 

Čl. 1

Obecná ustanovení 

 • Název spolku: KNX národní skupina České republiky, z. s.

 

 • Sídlo: Brno

 

 • V následujících ustanoveních stanov použitý termín „Spolek“ znamená KNX národní skupina České republiky, z. s.

 

 • Tento Spolek je spolkem ve smyslu ustanovení § 214 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a jako takový je právnickou osobou způsobilou k právnímu jednání. Spolek je založen s působností v České republice. Pro řádné uplatňování svých cílů může Spolek vykonávat činnost i mimo území České republiky.

 

 • Spolek je samosprávná, dobrovolná, nepolitická a nezisková organizace, sdružující členy

na základě společného zájmu v oblasti využití mezinárodně normalizovaného systému inteligentní elektrické instalace KNX (dále jen KNX), přičemž Spolek je založen na dobu  

      neurčitou.

 

1.5. Spolek má právo užívat razítko a logo. Vzory razítka a loga může měnit představenstvo Spolku.

 

1.6. Vnitřní organizace spolku, práva a povinnosti členů i volených orgánů spolku se řídí těmito stanovami, které jsou uloženy ve svém úplném znění v sídle Spolku.

 

1.7. Spolek může patřit do jiné národní nebo mezinárodní organizace s podobnými cíli.

 

1.8. Činnost Spolku se zakládá na společné práci členů.

 

 

Čl. 2

Účel Spolku

 Účelem spolku je podpořit co nejširší využití mezinárodně normalizovaného systému inteligentní elektrické instalace KNX (dále jen KNX) pro zajištění co nejvyšší energetické efektivity budov a současně co nejvyššího komfortu.

 

 

Čl. 3

Hlavní činnost Spolku

Spolek bude vyvíjet především tuto činnost:

 -         reprezentovat a podporovat KNX v České republice,

 -         napomáhat při rozvoji a využití techniky, infrastruktury a dovedností pracovníků v oblasti KNX,

 -         podporovat rozvoj a využití KNX systému pro rozšiřování inteligentního řízení budov,

 -         prosazovat, aktivně podporovat a napomáhat výuce a technickým školením obsahujícím KNX v rámci učebních osnov a ke zvýšení produktivity, dovedností a kvality dodávek konzultantů a podnikatelů v elektrotechnice,

 -         jednat jako poradní, konzultační a koordinační orgán KNX systému,

-          získávat nové členy Mezinárodní KNX asociace,

-          podporovat používání Inženýrského programovacího nástroje (ETS) pro práci s KNX,

-          jednat jako vyjednávací orgán členů spolku zabývajících se inteligentními řídicími systémy budov a technikou s uživateli majícími specifické požadavky,

-          organizovat anebo se zúčastňovat výstav a konferencí,

-          podporovat obchod, přátelské vztahy a kontakty,   

-          obecně činit všechny zákonné kroky Spolku, pokud se vyskytnou rozpory považované nebo vedoucí k překročení předmětu činnosti Spolku nebo některé z jeho částí.

 

K dosažení a naplnění shora uvedených hlavních činností bude Spolek dosahovat především:

-          spoluprací se sdruženími elektrotechniků České republiky a publikováním modernizací elektrických instalací s použitím KNX techniky,

-          šířením informací mezi členy spolku o podnicích, výrobních kapacitách a obchodních potřebách,

-          spoluprací se všemi osobami a institucemi s podobnými cíli,

-          spoluprací s odbornými vysokými i středními školami s cílem zařazení informací o KNX do učebních osnov,

-          dalšími společnými aktivitami pro uskutečňování cílů Spolku.

 

 

Čl. 4

Vedlejší činnost Spolku

4.1. Jelikož je provozování hlavní činnosti spolku spojeno s náklady, může Spolek vykonávat i hospodářské, či jiné výdělečné činnosti vedlejší, a to jak pro podporu hlavní činnosti, tak i za účelem hospodárného využití majetku Spolku. Zisk z těchto činností Spolek používá především k podpoře hlavních činností dle čl. 3. těchto stanov, dalších spolkových činností a k úhradě nákladů na vlastní správu.

 

4.2. K podpoře hlavní činnosti vyvíjí Spolek zejména následující činnosti vedlejší:

-          organizování přednášek, workshopů, konferencí a podobných akcí věnovaných cílům

Spolku,

-          organizování dalších akcí na podporu cílů Spolku,

-          publikační činnost.

 

4.3. Pro prosazování cílů stanovených v článku 3. a 4. těchto stanov a nezbytných pro vykonávání své činnosti Spolek může zaměstnávat pracovníky v souladu s platnými právními předpisy.

 

4.4. Spolek může stanovit výši členských poplatků za účelem získání finančních prostředků potřebných k vlastní činnosti. Výše poplatků se stanovuje na členské schůzi Spolku a zaznamenává se do předpisu o vstupních a ročních poplatcích. 

 

 

 

 

 

Čl. 5

Členství

5.1. Členství ve Spolku je mimořádné, řádné, přidružené, vzdělávací, čestné a členství integrátorů.

 

5.2. Mimořádný člen:

Mimořádným členem Spolku může být přímý člen Mezinárodní KNX asociace. Všichni tito členové – právnické osoby, musí mít sídlo na území České republiky a vykonávat svoji činnost v souladu s platnými právními předpisy České republiky. Mimořádní členové významným způsobem rozhodují o hlavních aktivitách Spolku, mají rozhodující vliv na stanovení hlavních činností a priorit Spolku, přičemž činnost Spolku podporují rovněž placením zvýšeného členského příspěvku, a proto mají při hlasování na zasedání členské schůze Spolku váhu hlasu 5.

 

5.3. Řádný člen:

Řádné členství je otevřeno dalším výrobcům (případně jejich jediným oficiálním zastoupením v České republice) působícím v České republice. Všichni uchazeči musí mít řádné sídlo v České republice a odpovídat příslušným zákonům České republiky. Řádní členové jsou zváni na členskou schůzi, aby se podíleli na odsouhlasení společného rozpočtu na příští finanční rok.

Řádní členové mají při hlasování během členské schůze váhu hlasu 2.

 

5.4. Člen integrátor:

Členství integrátorů je otevřeno společnostem podílejícím se na integraci KNX řešení v domech a budovách (např. dodavatelé, systémoví integrátoři, poradci, projektanti, architekti). Všichni uchazeči musí mít řádné sídlo v České republice a odpovídat příslušným zákonům České republiky. 

Členové integrátoři jsou zváni na členskou schůzi, aby se podíleli na odsouhlasení společného rozpočtu na příští finanční rok. Členové integrátoři mají při hlasování během členské schůze váhu hlasu 1.

 

5.5. Přidružený člen:

Přidružené členství je přístupné společnostem, institucím, právnickým osobám a příslušným národním regulačním orgánům k podpoře a prosazování cílů a podstaty Spolku. Všichni uchazeči musí mít řádné sídlo v České republice a odpovídat příslušným zákonům České republiky. Přidružení členové mají při hlasování během členské schůze váhu hlasu 1.

 

5.6. Vzdělávací člen:

Vzdělávací členství je otevřeno vzdělávacím institucím, jako jsou vysoké a střední školy, které jsou přímo navázány na techniku KNX pro podporu cílů Spolku. Vzdělávací členové mají při hlasování během členské schůze váhu hlasu 1.

 

5.7. Čestný člen

Čestným členem se může stát fyzická osoba, která se svou dlouhodobou prací nebo zvlášť významným způsobem zasloužila o rozvoj KNX. Čestné členství uděluje členská schůze Spolku. Čestní členové mají právo účasti na zasedání orgánů Spolku s hlasem poradním. Čestný člen není povinen platit členské příspěvky.

 

5.8. Členství ve Spolku je dobrovolné. Členem Spolku se může stát každá fyzická osoba, bez rozdílu pohlaví, vyznání, politického a sociálního zařazení, národnosti, rasy a státní příslušnosti. Fyzická osoba, která nedosáhla 18 let věku, se může stát členem Spolku, pokud s jejím členstvím vysloví písemný souhlas její zákonný zástupce.

 

5.9. Členem Spolku se může stát také právnická osoba. Za právnickou osobu ve Spolku jedná její statutární orgán, pokud si sama neurčí jiného zástupce.

 

5.10. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce.

 

5.11. Osoba se stává členem spolku ke dni rozhodnutí výboru o přijetí její žádosti o členství. Žádost o členství musí být podána v písemné formě. Spolu s žádostí o členství je osoba povinna uhradit vstupní poplatek a členský příspěvek na jeden kalendářní rok. Členství vzniká dnem přijetí za člena.

 

5.12. Prvními členy Spolku se automaticky stávají osoby přítomné na ustavující schůzi Spolku.

 

5.13. Potenciální noví členové musí vyplnit formulář přihlášky adresovaný Spolku, čímž vyjádří svůj souhlas s dodržováním stanov a zásad Spolku.

 

5.14. Uchazeči o členství ve Spolku se musí zavázat k podpoře společných cílů, jak je uvedeno v těchto stanovách Spolku.

 

5.15. Rozhodnutí, zda udělit či neudělit členství, závisí na prosté většině hlasů členů výboru.

Jestliže žádost uchazeče o členství byla zamítnuta, zájemce se může proti tomuto rozhodnutí odvolat ke členské schůzi dopisem odeslaným ve lhůtě do čtyř týdnů po rozhodnutí členů výboru. Nové potvrzení takovéhoto původního rozhodnutí vyžaduje většinu vážených hlasů. Rozhodnutí členské schůze je konečné a nelze je odvolat.

 

5.16. Členství ve Spolku zaniká následujícími způsoby:

- dobrovolným vystoupením člena. Členství končí dnem doručení písemného oznámení o  

ukončení členství výboru (předsedovi), není-li v oznámení o ukončení členství uvedeno jinak;

- nezaplacením členských příspěvků za aktuální rok v době stanovené pro placení příspěvků

- úmrtím člena nebo prohlášením člena za mrtvého;

- u právnické osoby jejím zrušením,

- vyloučením člena na základě porušení stanov. Členství končí dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze Spolku vyloučenému členovi, není-li v rozhodnutí uvedeno jinak. Členská schůze má právo vyloučit člena, pokud svým jednáním porušuje její cíle, principy a poslání Spolku dle těchto stanov, nebo pro porušení členských povinností dle těchto stanov, případně pro neuhrazení členského příspěvku na daný kalendářní rok do termínu stanoveného výborem Spolku, a to i přes upomínky a písemné upozornění a zveřejněného na webových stránkách Spolku,

- zánikem Spolku;

- rozhodnutím členské schůze o přeměně Spolku na jinou právní formu v souladu s § 3045

odst. 1 NOZ.

 

5.17. Členové Spolku neručí za dluhy Spolku.

 

 

Čl. 6

Práva a povinnosti člena

6.1. Každý člen Spolku má právo:

- podílet se na činnosti Spolku;

- být pravidelně informován o dění ve Spolku;

- podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku;

- a obdržet odpověď na své podání v přiměřené době.

- volit a být volen za okolnosti plné právní způsobilosti do orgánů Spolku;

- žádat o výpis ze seznamu členů dle Stanov;

- využívat výhod poskytovaných Spolkem;

- odvolávat se proti rozhodnutí výboru ke členské schůzi, přičemž odvolání musí být podáno

v písemném vyhotovení;

- zúčastňovat se akcí pořádaných Spolkem.

 

6.2. Každý člen Spolku má povinnost:

- dodržovat stanovy a vnitřní předpisy a směrnice Spolku, plnit usnesení orgánů Spolku,

- platit členské příspěvky v termínech a ve výši stanovené členskou schůzí;

- aktivně se podílet na plnění cílů Spolku,

- chránit a zachovávat dobré jméno Spolku a dbát o dobrou pověst Spolku;

- vykonávat funkce, do kterých byl se svým souhlasem zvolen.

 

6.3. Mimořádní členové, řádní členové, členové integrátoři a přidružení členové Spolku mají právo na:

-          osobní aktivní účast ve volbách do orgánů Spolku,

-          využívání vybavení a účast na činnosti Spolku,

-          účast na jednáních členské schůze,

-          předkládání návrhů týkajících se činnosti Spolku.

 

6.4. Mimořádní členové, řádní členové, členové integrátoři a přidružení členové Spolku mají tyto povinnosti:

-          aktivně podporovat a realizovat cíle Spolku,

-          starat se o dobré jméno Spolku,

-          pravidelně platit příspěvky,

-          jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy a ustanoveními stanov,

-          podílet se na činnostech týkajících se cílů a správného fungování Spolku.

 

6.5. Vzdělávací členové Spolku mají právo na:

-          osobní aktivní účast ve volbách do orgánů Spolku,

-          využívání vybavení a účast na činnosti Spolku,

-          účast na jednáních členské schůze,

-          předkládání návrhů týkajících se činnosti Spolku.

 

6.6. Vzdělávací členové Spolku mají tyto povinnosti:

-          aktivně podporovat a realizovat cíle Spolku,

-          starat se o dobré jméno Spolku,

-          pravidelně platit příspěvky,

-          jednat v souladu s obecně platnými právními předpisy a ustanoveními stanov,

-          podílet se na činnostech týkajících se cílů a správného fungování Spolku.

 

6.7. Spolek vede seznam členů.

 

 

Čl. 7

Seznam členů

7.1.Seznam členů je veden statutárním orgánem spolku.  V seznamu členů se u každého člena uvádějí následující údaje:

Fyzické osoby            Právnické osoby

Jméno a příjmení        Název

Bydliště                      Sídlo

Datum narození          IČ

Tel. č./ email              Tel. č./ email

Osoba jednající jménem člena ve Spolku

 

7.2. Zápis a výmazy ze seznamu členů provádí osoba určená výborem. Výbor provede zápis nového člena do seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od vzniku členství. Výbor provede výmaz člena ze seznamu členů ve lhůtě 30 dnů od zániku členství.

 

7.3. Výbor je povinen vydat ve lhůtě 15 dnů výpis ze seznamu členů každému členovi, který o výpis požádá.

 

7.4. Spolek eviduje seznam svých bývalých členů za účelem archivace. 

 

 

Čl. 8.

Orgány Spolku

8.1. Organizační strukturu Spolku tvoří:

- Členská schůze

- Výbor

- Kontrolní komise

- Sekretář

 

8.2. Funkční období všech volených orgánů jsou tři roky. Členství ve volených orgánech zaniká zánikem členství ve Spolku, uplynutím funkčního období, odstoupením člena z funkce nebo odvoláním člena voleného orgánu členskou schůzí.

 

 

Čl. 9

Členská schůze

9.1. Členská schůze je tvořena shromážděním všech členů Spolku a je nejvyšším orgánem Spolku, přičemž členská schůze může být řádná nebo mimořádná.

 

9.2. Členská schůze projednává činnost Spolku za uplynulý kalendářní rok, přijímá zásady činnosti pro následující kalendářní rok, volí volené orgány spolku, hodnotí práci odstupujících orgánů a přijímá další rozhodnutí zásadní důležitosti pro existenci a činnost spolku. Do její působnosti tak náleží:

- určit hlavní zaměření činností Spolku;

- rozhodovat o změně stanov;

- schvalovat výroční zprávy o činnosti a hospodaření Spolku za uplynulé období předkládané

výborem;

- schvalovat výsledek hospodaření Spolku;

- volit předsedu, místopředsedu, členy výboru, členy kontrolní komise, sekretáře a tyto odvolávat;

- jmenovat likvidátora při zániku Spolku;

- hodnotit činnost dalších orgánů Spolku i jejich členů;

- schvalování jednacího řádu Spolku pro činnost výboru a kontrolní komise,

- schvalování rozpočtu,

- rozhodování o odvoláních proti usnesení výboru,

- prověření zpracování požadavků vznesených členy Spolku a jeho orgány,

- rozhodnout o dobrovolném rozpuštění Spolku;

- rozhodnout o přeměně Spolku.

- rozhodovat o výši členských poplatků a o termínu jejich splatnosti

 

9.3. Do působnosti členské schůze patří i rozhodování týkající se Spolku a jeho činnosti, pokud si členská schůze rozhodování o těchto věcech vyžádala.

 

9.4. Členská schůze je svolávána výborem podle potřeby, nejméně však jednou za rok, po vyhotovení účetní závěrky sestavené k 31. 12. předchozího kalendářního roku.

 

9.5. Na písemnou žádost nejméně jedné třetiny členů Spolku musí být svolána mimořádná členská schůze.

Výbor je povinen svolat mimořádnou členskou schůzi nejpozději do 30 dnů od doručení písemné žádosti, která musí obsahovat uvedení důvodu a program mimořádné členské schůze. Nesvolá-li výbor zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení řádné žádosti, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady Spolku sám.

 

9.6. Právo zúčastnit se členské schůze, právo hlasovat, volit a být volen mají všichni členové Spolku, přičemž rozsah hlasovacího práva je dán příslušným druhem členství definovaným v čl. 5 těchto stanov. Pokud jde o členy – fyzické osoby, pak podmínkou pro uplatnění práv dle tohoto ustanovení je kromě druhu členství zletilost.

 

9.7. Pozvánka na Členskou schůzi spolu s jejím programem musí být členům rozeslána sekretářem Spolku nebo sdělena zveřejněním na klubovém webu nejméně třicet dní před jejím konáním. Místo a čas zasedání se určí tak, aby co nejméně omezovaly možnost členů se ho účastnit. Pozvánka musí obsahovat datum, hodinu a místo konání členské schůze a program jednání.

 

9.8. O záležitosti, která nebyla uvedena v programu zaslaném spolu s pozvánkou na zasedání členské schůze, lze jednat jen se souhlasem dvou třetin přítomných na zasedání.

 

9.9. Členská schůze je schopna usnášet se za účasti nadpoloviční většiny všech členů Spolku. Usnesení členská schůze přijímá prostou většinou hlasů přítomných členů.

Hlasování probíhá aklamací.

 

9.10. Je-li některý člen Spolku zároveň čestným členem, nepřísluší mu za čestné členství hlas navíc.

 

9.11. Jednání členské schůze řídí předseda zasedání, kterého členská schůze zvolí na začátku zasedání. Zasedání se řídí programem tak, jak bylo obsaženo v pozvánce dle stanov.

 

9.12. Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání členské schůze do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila členská schůze. Ze zápisu musí být patrné, kdo zasedání svolal, jak a kdy se konalo, kdo je zahájil, kdo mu předsedal, jaká usnesení byla přijata a kdy a kým byl zápis vyhotoven. Zápis musí být podepsán předsedou spolku, předsedou zasedání a zapisovatelem.

 

 

Čl. 10

Výbor

10.1. Výbor je statutárním orgánem Spolku, který řídí činnost Spolku v souladu s právními předpisy a těmito stanovami.

 

10.2. Výbor je kolektivním orgánem, skládá se nejméně ze tří členů, a to z předsedy, místopředsedy a člena(ů) výboru. Počet členů výboru musí být vždy lichý. Člen výboru nemůže být současně členem kontrolní komise.

 

10.3. Členové výboru jsou voleni členskou schůzí na období tří let. Volba členů výboru probíhá na výroční členské schůzi. Funkce členů výboru zaniká zvolením nových členů výboru členskou schůzí. Opětovná volba není vyloučena.

 

10.4. Funkční období výboru neskončí dříve, než je zvolen výbor nový. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat jeho volbou, nejpozději jeden měsíc před skončením svého funkčního období.

 

10.5. Předseda výboru je zároveň i předsedou Spolku.

 

10.6. Člen výboru se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným Spolku. V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení výbor projednal nebo projednat mohl. Předseda výboru je povinen o tom informovat předsedu kontrolní komise.

 

10.7. Výbor, pokud počet jeho členů neklesl pod polovinu, může kooptovat člena náhradního. Účast kooptovaného člena výboru končí nejpozději dnem, kdy se konalo či mělo konat nejbližší zasedání členské schůze.

 

10.8. Výbor se schází fyzicky nebo elektronicky podle potřeby, nejméně však jednou za 4 měsíce. Schůze výboru svolává předseda Spolku alespoň 7 dní předem. Výbor je usnášeníschopný, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jeho členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů výboru. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy.

 

10.9. O průběhu jednání výboru se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.

 

10.10. Jednání výboru se mají právo zúčastnit členové kontrolní komise, mohou na něm také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem.

 

10.11. Jednání výboru se v odůvodněných případech mohou zúčastnit i členové Spolku, případně i jiné osoby, s právem poradního hlasu. Jednání výboru může být i uzavřené, rozhoduje o tom předseda výboru.

 

10.12. Členové výboru jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu spolku a zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit spolku škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.

 

10.13. Členové výboru odpovídají Spolku, za podmínek a v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy, za škodu, kterou způsobí porušením svých povinností při výkonu funkce. Způsobí-li takto škodu více členů výboru, odpovídají za ni Spolku společně a nerozdílně.

 

10.14. Výbor se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami Spolku a usneseními členské schůze.

 

10.15. Navenek za Spolek jedná předseda a jím určený další člen výboru.

 

10.16. Do působnosti výboru náleží:

- svolávat členskou schůzi;

- přezkoumávat a schvalovat rozpočet a roční závěrku hospodaření a závěrky publikovat v

rámci Spolku;

- posuzovat návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice a předkládat tyto návrhy

členské schůzi;

- dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost Spolku;

- přijímat zaměstnance a ukončovat jejich pracovní poměr;

- rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;

- schvalovat interní organizační normy Spolku;

- jmenovat čestné členy Spolku

- vydávat a aktualizovat kalendář akcí v České republice, kde se prezentuje KNX;

- podílet se na organizaci vybraných akcí Spolku;

- provádět vydavatelskou, poradenskou a jinou činnost vycházející z poslání Spolku;

- zajišťovat kontakt Spolku s Mezinárodní KNX asociací;

- projednávat písemné podněty a stížnosti členů;

- stanovovat kárná opatření za nedodržování vnitřních předpisů a porušování etického kodexu Spolku,

- zřizovat pro potřeby své činnosti pracovní komise a týmy;

- rozhodovat o přestupcích členů spolku proti stanovám Spolku.

 

 

Čl. 11

Kontrolní komise

11.1. Kontrolní komise je orgánem Spolku, kterému přísluší dohlížet na veškerou činnost Spolku. Členové kontrolní komise jsou voleni členskou schůzí.

 

11.2. Kontrolní komise je kolektivním orgánem, skládá se ze tří členů. Člen kontrolní komise nemůže být současně členem výboru Spolku.

 

11.3. Členové kontrolní komise jsou voleni na období tří let. Volba členů kontrolní komise probíhá každý lichý rok na členské schůzi, která je považována za výroční členskou schůzi. Funkce členů kontrolní komise zaniká zvolením nových členů kontrolní komise členskou schůzí. Opětovná volba není vyloučena.

 

11.4. Funkční období kontrolní komise neskončí dříve, než je zvolena kontrolní komise nová. Výbor je povinen svolat členskou schůzi, která se bude zabývat volbou nové kontrolní komise, nejpozději jeden měsíc před skončením funkčního období kontrolní komise stávající.

 

11.5. Kontrolní komise odpovídá za svoji činnost členské schůzi.

 

11.6. Zvolení členové kontrolní komise volí ze svého středu předsedu kontrolní komise.

 

11.7. Člen kontrolní komise se své funkce může vzdát písemným prohlášením, doručeným Spolku.

V takovém případě končí výkon jeho funkce dnem, kdy jeho odstoupení Kontrolní komise projednala nebo projednat mohla. Předseda Kontrolní komise je povinen o tom informovat předsedu výboru.

 

11.8. Kontrolní komise, pokud počet jejích členů neklesl pod polovinu, může kooptovat člena náhradního. Účast kooptovaného člena kontrolní komise končí nejpozději dnem, kdy se konalo či mělo konat nejbližší zasedání členské schůze.

 

11.9. Kontrolní komise se schází podle potřeby, nejméně však jedenkrát ročně. Kontrolní komise je usnášeníschopná, jestliže je přítomna nadpoloviční většina jejích členů. Rozhodnutí je platné jen v případě, že pro ně hlasovala většina přítomných členů Kontrolní komise. V případě rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy Kontrolní komise.

 

11.10. O průběhu jednání Kontrolní komise se pořizují zápisy, které se ukládají po dobu pěti let.

 

11.11. Kontrolní komise vydává vlastní jednací řád, kterým se upravuje způsob jejího jednání.

 

11.12. Jednání Kontrolní komise jsou přístupná všem členům výboru. V odůvodněných případech může předseda Kontrolní komise rozhodnout o jednání uzavřeném.

 

11.13. Členové Kontrolní komise jsou oprávněni kdykoliv nahlížet do všech dokladů, evidence, účtů, prověřovat vedení účetnictví, kontrolovat hospodaření Spolku a stav majetku Spolku.

 

11.14. Kontrolní komise má právo být výborem informována o jeho záměru svolat členskou schůzi a být současně informována o jejím navrhovaném programu s tím, že výbor je povinen doplnit navrhovaný program jednání o body požadované Kontrolní komisí.

 

11.15. Členové Kontrolní komise mají nejen právo účastnit se jednání výboru, ale také vznášet dotazy a připomínky k projednávaným záležitostem. Zjistí-li kontrolní komise nedostatky, upozorní na ně předsedu Spolku.

 

11.16 Kontrolní komise může provádění kontrolní činnosti rozdělit mezi své jednotlivé členy, o čemž informuje členskou schůzi a výbor. Rozdělením činnosti Kontrolní komise není dotčena odpovědnost členů Kontrolní komise, ani jejich právo vykonávat další kontrolní činnost.

 

11.17. Členové Kontrolní komise jsou při výkonu své funkce povinni jednat s náležitou péčí a v zájmu Spolku, zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, jejichž prozrazení by mohlo způsobit Spolku škodu nebo poškodit jeho dobré jméno.

 

11.18. Kontrolní komise se při své činnosti řídí obecně závaznými právními předpisy, platnými stanovami Spolku a usneseními členské schůze.

 

11.19. Do působnosti kontrolní komise patří:

 

- kontrolovat dodržování obecně závazných právních předpisů, platných stanov Spolku a usnesení členské schůze;

- přezkoumávat zprávu o hospodaření spolku, zprávu o stavu majetku a zprávu o činnosti Spolku;

- dohlížet na řádný výkon vedlejší činnosti Spolku,

- seznamovat členskou schůzi s výsledky své kontrolní a revizní činnosti – předkládat členské

schůzi svá vyjádření, doporučení a návrhy.

 

 

Čl. 12

Postavení a působnost předsedy, místopředsedy a sekretáře Spolku

12.1. Postavení a působnost předsedy a místopředsedy:

 1. a) předseda je statutárním zástupcem Spolku, řídí činnost Spolku,
 2. b) v případě nepřítomnosti předsedy, zastupuje předsedu místopředseda, který má stejné pravomoci jako předseda Spolku,
 3. c) není-li obsazena funkce předsedy, vykonává ji do zvolení nového předsedy místopředseda, není-li ani funkce místopředsedy obsazena, pak člen výboru v pořadí výborem stanovený,
 4. d) předseda zastupuje Spolek navenek a jedná jeho jménem ve všech záležitostech. Předseda jedná za Spolek v souladu s obecně závaznými právními předpisy, stanovami a vnitřními předpisy Spolku a v souladu s rozhodnutími členské schůze, pokud nejsou v rozporu s obecně závaznými předpisy,
 5. e) předseda jedná za Spolek tak, že k razítku (nebo jinak vypsanému nebo uvedenému názvu spolku) připojí své jméno a příjmení, funkci „předseda“ a svůj vlastnoruční podpis. Předseda se může podepisovat za Spolek rovněž elektronickým podpisem dle příslušných obecně platných předpisů.
 6. f) předseda je oprávněn činit v době mezi zasedáními členské schůze veškerá opatření a rozhodnutí nezbytná k zajištění řádné činnosti Spolku, s výjimkou těch, která jsou stanovami vyhrazena členské schůzi. Předseda je povinen informovat o všech jím učiněných rozhodnutích a přijatých opatřeních členskou schůzi na jejím nejbližším zasedání.
 7. g) předseda informuje členskou schůzi o jím zamýšlených opatřeních a rozhodnutích, která jsou nezbytná pro chod Spolku,
 8. h) předseda rozhoduje o udělení čestného členství.

 

12.2. Předseda zejména:

 1. a) koordinuje činnost Spolku,
 2. b) svolává a řídí členskou schůzi a výbor Spolku,
 3. c) zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze,
 4. d) rozhoduje o ukončení členství, o udělení čestného členství
 5. e) volí témata, kterými se bude Spolek zabývat,
 6. f) je zodpovědný za vedení financí.

 

12.3. Volba předsedy a místopředsedy a funkční období:

 1. a) předsedu a místopředsedu volí členská schůze ze členů Spolku.
 2. b) funkční období předsedy a místopředsedy je 3 roky. Začíná dnem odhlasovaným členskou schůzí a končí dnem kalendářního roku, který se svým označením shoduje se dnem, v němž funkční období člena začalo.

 

12.4. Sekretář je volen členskou schůzí rovněž na dobu 3 let a může být vybrán z členů integrátorů nebo přidružených členů Spolku.

 

12.5. Povinnosti sekretáře:

-          vypracování zápisů ze zasedání členské schůze a schůzí výboru,

-          vedení evidence záznamů,

-          vedení aktuální i historické evidence členů Spolku,

-          vypracování návrhů na rozpočet,

-          evidence výdajů Spolku,

-          zastupování místopředsedy v případě jeho nemoci a během jiných náhodných případů, které trvají déle než tři měsíce.

 

12.6. Sekretář koordinuje činnost národní skupiny, uchovává veškeré záznamy o Spolku a je zodpovědný za jejich správnost. Ukládá všechny zápisy z jednání výboru a členských schůzí. Udržuje a aktualizuje registr členů, a to jak aktuální, tak i archiv členů. Sekretář rovněž kontroluje správnost čerpání a vyúčtování finančních prostředků, a pečuje o správnost všech finančních transakcí, přičemž je oprávněn vydat až 25000 Kč měsíčně za drobná vydání jménem Spolku. Finanční prostředky musí být uloženy na bankovním účtu vedeném Spolkem. Příkazy k výběrům z banky musí být podepsány předsedou nebo místopředsedou.

Veškeré finanční prostředky musí být použity k zajištění činností Spolku v souladu s těmito stanovami, rozhodnutími členské schůze.

V případě potřeby členská schůze jmenuje na další funkční období podle čl. 12.4. sekretáře Spolku, v souladu se směrnicemi stanovenými členskou schůzí.

 

12.7. Za svoji práci bude sekretář odměňován z finančních prostředků získaných z ročních příspěvků a podle rozhodnutí většiny zúčastněných členů na členské schůzi.
 

 

Čl. 13

Majetek a hospodaření Spolku

13.1. Prostředky na svou činnost získává Spolek zejména, nikoliv však pouze, z členských příspěvků, z poplatků za služby související s organizací soutěží, z dědictví a odkazů, z darů, ze státních příspěvků, grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku. Spolek může dále v rozsahu těchto stanov získávat prostředky na svou činnost vedlejší výdělečnou činností dle těchto stanov.

 

13.2. Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto Stanov. Prostředky musí být především použity k financování hlavních činností Spolku naplňujících poslání a cíle Spolku.

Prostředky je dále možno použít k úhradě nákladů na vlastní správu a rozvoj vedlejší činnosti Spolku.

Prostředky Spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance Spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna za výkon funkce dle Stanov, či sjednaná na základě platných smluv.

 

13.3. Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek, za účelem řádného naplňování poslání a cílů Spolku.

Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány Spolku v rozsahu dle ustanovení těchto Stanov a vnitřních předpisů Spolku.

Za hospodaření spolku odpovídá předseda, který každoročně předkládá členské schůzi zprávu o hospodaření, včetně účetní závěrky.

 

13.4. Do majetku spolku patří:

-          výhody z podpory členů,

-          členské příspěvky,

-          dary,

-          příjmy z vlastní činnosti,

-          výnosy z nemovitosti a movitý majetek ve vlastnictví a užívání Spolkem,

-          granty a jiné formy pomoci,

-          příjmy z vedlejší hospodářské činnosti Spolku.

 

13.5. Výše příspěvků členů se stanovuje na jednání členské schůze dvoutřetinovou většinou hlasů, za přítomnosti nejméně poloviny oprávněných voličů, přičemž cílem při určení výše všech příspěvků a dalších poplatků je dosažení vyrovnaného rozpočtu Spolku.

 

13.6. Pokud Spolek nabude nemovitý majetek, musí být svěřen správcům, k nimž se váže prohlášení o důvěře.

 

13.7. Správci majetku spolku:

-          nesmí jich být početně více než 4 a méně než 2,

-          musí být voleni členskou schůzí,

-          nemají oprávnění bez předchozího výslovného souhlasu jakýmkoliv způsobem jménem Spolku vlastní nemovitý majetek Spolku zcizit či jakkoliv zatížit úvěrem.

 

13.8. Funkce správce bude uvolněna:

-          v případě úmrtí správce nebo při jeho duševní nemoci,

-          je-li nepřítomen na území České republiky déle než jeden rok,

-          dopustí-li se natolik závažného pochybení, že je nežádoucí, aby nadále zastával funkci správce.

-          pokud oznámí, že odstupuje ze správcovské funkce.

13.9. Oznámení o návrhu k odebrání funkce správce nebo o jmenování správce nového na uvolněné místo musí být na úřední desce v sídle Spolku alespoň dva týdny před konáním členské schůze, na níž se bude daný návrh projednávat. Výsledek z tohoto jednání členské schůze musí být předán výboru Spolku za účelem předložení návrhu na jmenování nového správce členskou schůzí.

 

 

 

 

 

 

Čl. 14

Zánik a likvidace Spolku

14.1. Spolek může být zrušen dobrovolným rozpuštěním na základě rozhodnutí Členské schůze, kdy se zánikem Spolku vysloví souhlas alespoň tři pětiny z celkového počtu hlasů členů s hlasovacím právem nebo z jiného důvodu stanoveného zákonem.

 

14.2. Při zrušení Spolku Členská schůze jmenuje likvidátora. Jmenovaný likvidátor sestaví do 20 dní od svého jmenování do funkce soupis jmění Spolku a zpřístupní jej vhodným způsobem v sídle Spolku všem členům Spolku.

Při zániku Spolku likvidátor vypořádá dluhy Spolku. Ze zbylého majetku sestaví návrh na rozdělení likvidačního zůstatku, který schválí Členská schůze. Nebude-li návrh na rozdělení likvidačního zůstatku schválen, je likvidátor povinen vypracovat nový návrh ve lhůtě 20 dnů od okamžiku, kdy Členská schůze předchozí návrh zamítla.

Likvidátor vypořádá likvidační zůstatek dle schváleného návrhu na vypořádání.

 

 

Čl. 15

Etická pravidla

15.1. Jakákoliv zasedání spolku budou svolána po vydání oficiální písemné pozvánky a po písemném zveřejnění programu daného zasedání v předstihu, mimo jiné i za účelem posouzení, zda se může jednat o možný konflikt z hlediska zákona na ochranu hospodářské soutěže.

 

15.2. Předsedající zasedání je povinen zajistit pořízení zápisu z jednání, a to včetně seznamu přítomných. Zápis ze zasedání bude v přiměřeném časovém odstupu rozeslán všem účastníkům.

 

15.3. Členové Spolku si mohou konkurovat v různých oblastech. Jednáním v rozporu se zákonem na ochranu hospodářské soutěže se zúčastněné osoby vystavují riziku finančních postihů a dalších následků pro ně samotné i pro jejich společnosti. Z tohoto důvodu se členové a jejich zástupci musí řídit i požadavky uvedenými níže v bodě 15.4. těchto stanov.

 

15.4. Členům i jejich zástupcům je zakázáno s ostatními členy či jejich zástupci vyměňovat či jakýmkoliv způsobem zpřístupňovat obchodní informace citlivé povahy (tzv. commercially sensitive information, dále CSI). Pojmem CSI se například, nikoliv výlučně, označují tyto údaje: informace o cenách či o složkách cen, marže, plánované navýšení ceny; údaje o zákaznících, prodejních oblastech, kanálech a marketingové či prodejní strategie; informace o podílu na trhu, obratu, plánovaném obratu; informace o projektech výzkumu a vývoje či o nových výrobcích. Pojem CSI se nevztahuje na informace, které jsou veřejně dostupné či které lze snadno zjistit.

 

15.5. Nehledě na skutečnost, zda jsou konkrétní informace dostupné ve veřejném prostoru, členové spolku ani jejich zástupci nemohou uzavírat dohody (oficiální ani neoficiální) o CSI.

 

15.6. Výjimky z výše uvedeného jsou možné jen na základě písemného stvrzení právním oddělením člena spolku, kterého se výjimka týká.

 

15.7. Spolek nesmí poskytovat jakémukoliv členovi či jeho zástupci informace o dalších členech (včetně informací o obchodní činnosti jakéhokoliv člena) ani takové informace shromažďovat – toto omezení se nevztahuje na informace shodné s informacemi dostupnými ve veřejném prostoru či s informacemi veřejně dostupnými.

 

 

Čl. 16

Zákazy

16.1. Hazardní hry všeho druhu, včetně sázek, jsou zakázány v prostorách spolku. Přinášení materiálů pro hazardní hry, užívání drog a dalších nevhodných materiálů, je rovněž zakázáno v areálu spolku.

 

16.2. Prostředky spolku nesmí být použity k zaplacení pokut a finančních náhrad členů, kteří byli pravomocně odsouzeni.

 

16.3. Spolek nesmí provozovat žádnou obchodní činnost, jak je definována příslušnými právními normami platnými v České republice, s výjimkou vedlejší činnosti uvedené v čl. 4 těchto stanov.

 

16.4. Spolek se nesmí ani pokoušet omezovat nebo usměrňovat obchod anebo přímou či nepřímou cestou zasahovat do jakýchkoli doporučení nebo ujednání svých členů, která by mohla mít za následek ovlivnění ceny nebo výše slevy na zboží a služby, jejichž změna by mohla mít nepříznivý dopad na zájmy spotřebitelů.

 

16.5. Spolek nesmí provozovat žádnou politickou činnost, ani nesmí poskytovat prostory nebo finanční prostředky pro politické aktivity.

 

16.6. Spolek nesmí pořádat žádné loterie bez předchozího souhlasu příslušných orgánů.

 

16.7. Spolek nesmí získávat finanční prostředky od veřejnosti k jakýmkoli účelům, bez předchozího písemného souhlasu příslušných státních orgánů.

 

 

Čl. 17

Změny stanov

Jakékoli změny nebo zrušení těchto stanov nesmí být učiněny jinak, než na jednání členské schůze a po odsouhlasení dvěma třetinami kvalifikovaných hlasů na členské schůzi přítomných členů s hlasovacím právem. Teprve za splnění této podmínky jsou platné a účinné.

 

 

Čl. 18

Závěrečná ustanovení

18.1. Spolek může na základě rozhodnutí členské schůze vydat organizační a jednací řád Spolku, jakož i další vnitřní předpisy Spolku.

 

18.2. spolek doručuje svým členům písemnosti přednostně cestou elektronické pošty, a to na e-mailovou adresu, kterou člen sdělí v přihlášce, jinak v podobě listiny na adresu člena, kterou člen sdělí v přihlášce.

 

18.3. Znění těchto Stanov bylo schváleno členskou schůzí konanou dne 17. 4. 2019, jejíž konání je potvrzeno zápisem ze dne 17. 4. 2019.

 

18.4. Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb.

 

18.5. Spolek vzniká dnem zápisu do spolkového rejstříku. V tento den nabývají tyto stanovy účinnosti. Jakákoliv změna stanov nabývá platnosti dnem jejího přijetí členskou schůzí a účinnosti dnem, kdy budou vloženy rejstříkovým soudem do sbírky listin spolkového rejstříku.

 

Kalendář akcí

Zprávy

Zobrazit vše

Kontaktujte nás

Předmět dotazu:*
Jméno:*
Telefon:*
E-mail:*
Web

Vaše zpráva:*

 

 

Ochrana osobních údajů

Osobní data předávaná ve formuláři s dotazem jsou využita pouze k vyřízení dotazu a dále nejsou ukládána či archivována.

Copyright © 2018 KNX.cz | Webdesign: Tvorba web stránek - IR-webdesign